Kung Björks grav

Fornminne nr 13 i Forshälla "Kung Björks grav"

Graven är belägen på Sjöskogens högsta punkt 49 meter över havet och alltså några meter högre än Vänerns normalvattennivå. Den är markerad med ett R på kartan och ligger 5-7 meter söder om den stenmur som också finns på karta. Graven finns inom 49-metersområdet. Den är någorlunda parallell med stenmuren. Man kan beskriva den som liknande en domarring men där stenarna bara sticker upp några decimeter över markytan. Den synes begränsas av runda stora stenar och har en längd på grovt 10 meter samt en bredd av grovt 3,5 meter låt vara lite rundat lagd — således ej helt rektangulär. Den totala ytan på den gamla graven lär alltså omfatta grovt 35 m².

Enligt arkeolog Oskar Ortman på Bohusläns Muséum tros graven vara 2000 till 3000 år gammal och förmodas innehålla benrester, lergods och skärvor samt möjligtvis också vapen. Som många andra liknande gravar anses också denna vara outgrävd.

Fornminne nr 13 i Forshälla har behandlats med mycket stor respekt då planläggningen av Sjöskogen skedde i början av 1960-talet. Idag kan vi alltså se att ett mycket omfattande grönområde planerats runt graven och Sjöskogens tomter och hus har distanserats påtagligt från platsen innebärande att avstånd till närmaste tomt uppgår till grovt 40 meter och avstånd till huvudbyggnader avser ungefär 60 meter. Sekundärbyggnation kan dock omfatta ett något lägre avstånd än 60 meter.

Sjöskogens villaförening känner ansvar för detta fornminne och röjer och vårdar platsen för graven regelbundet.